Stichting Trompenburg Tuinen & Arboretum Trompenburg, RSIN 002769098, staat per 1 januari 2014 bij de Belastingdienst geregistreerd als Culturele ANBI (algemeen nut beogende instelling).

Doelstelling

De stichting heeft ten doel de buitenplaats “Trompenburg” en verbonden gronden als cultuurhistorisch monument met een voor een breed publiek opengestelde hoogwaardige museale collectie levende bomen en planten ten behoeve van recreatieve, educatieve en wetenschappelijke doeleinden in stand te houden, zo mogelijk te verbeteren en uit te breiden, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beleid

Geredeneerd vanuit de geschiedenis van de buitenplaats Trompenburg is het beleid gericht op het verwerven en in standhouden van een collectie tuinplanten die zijn geselecteerd op hun sierwaarde. De bewaard gebleven aanleg in de Engelse landschapsstijl heeft museale waarde en vormt een prachtige basis voor de presentatie van de collectie. De collectie als geheel heeft een museale, onderzoeks- en educatieve functie voor de ca. 65.000 bezoekers per jaar. Uit bezoekersgelden, winkel- en theehuisomzet en uit donateursbijdragen ontvangt de stichting een groot deel van haar inkomen. Via de Stichting Vrienden van Trompenburg Tuinen & Arboretum wordt financiële steun ontvangen om de exploitatie sluitend te krijgen.

Voor de financiering van bijzondere projecten heeft Trompenburg Tuinen & Arboretum in het verleden steeds met succes een beroep kunnen doen op bijdragen van andere fondsen, stichtingen en particulieren.

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning. Gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Bestuur 2023

Voorzitter: Mr. B. Westendorp
Secretaris: Dhr. R. van Hoey Smith
Penningmeester: Drs. J. de Bruin
Leden: Mr. A. van Hoey Smith
Mr. T. Cieremans
Mw. M-J. Alberda
Ing. H. Sneep

Stichting Trompenburg Tuinen & Arboretum werkt met een klein team aan behoud van de tuin en collectie en wordt hierbij ondersteund door diverse vrijwilligers.

De directie wordt gevormd door:
Gert Fortgens (Directeur/Hortulanus) & Hester Pastwa-Avis (Zakelijk & Commercieel Directeur).

Financiële verantwoording en jaarverslagen

U kunt hier het beleidsplan, de jaarverslagen en de jaarrekeningen bekijken.

Donaties

De stichting Trompenburg Tuinen & Arboretum heeft een ANBI-status (Algemeen nut beogende instelling). Dit betekent dat er belastingvoordeel kan zijn in het geval dat u een schenking doet aan de stichting. De belastingdienst maakt een onderscheid tussen particuliere giften en giften door bedrijven.

Particuliere giften

Met een looptijd van minimaal vijf jaar
Particuliere giften kunnen worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Voor particulieren geldt dat je je gift 1,25 keer mag aftrekken van het bedrag waarover je belasting moet betalen. Bij een gift van €100 is dat dus €125.

Voorwaarden eenmalige giften
Er bestaat een onder- en bovengrens voor eenmalige giften. Uitsluitend het deel van je totale giften dat méér is dan 1% van je drempelinkomen (met een minimum van €60), komt in aanmerking voor belastingaftrek. Het maximum is vastgesteld op 10% van je drempelinkomen. Je drempelinkomen is het totaal van inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3 zonder persoonsgebonden aftrek.

Klik hier voor informatie van belastingdienst.

Bedrijven

Voor bedrijven die vennootschapsbelasting betalen geldt dat een gift 1,5 keer in aftrek mag worden gebracht. Bij een gift van €1.000 kan dus €1.500 worden afgetrokken. Er is aan giften met een aftrekbaarheid van 150% een maximum gebonden van €5.000 per jaar. Er kan dus maximaal €2.500 extra van het bedrag voor vennootschapsbelasting worden afgetrokken. Giften boven dit bedrag kunnen worden opgevoerd als zakelijke kosten. Ook bedrijven die geen vennootschapsbelasting hoeven af te dragen, kunnen daar gebruik van maken. Sinds 2012 mag dit zelfs 50% van de fiscale winst zijn, met een maximum van €100.000. Bedrijven moeten hiervoor dan wel een factuur ontvangen van Stichting Trompenburg Tuinen & Arboretum.

Verschillende belastingschalen maken het aantrekkelijker voor bedrijven om te geven aan culturele instellingen: bij 20% vennootschapsbelasting is het belastingvoordeel 30%. Een gift van €1.000 kost dan maar €700. Bij 25% vennootschapsbelasting is het belastingvoordeel 37,5%. Een gift van €1.000 kost dan maar €625.

Klik hier voor informatie van de belastingdienst.

Wanneer er sprake is van naams- of logovermelding is er geen sprake van een gift, maar van sponsoring. Deze sponsoring kan worden opgevoerd als zakelijke kosten maar valt niet onder de extra aftrek voor culturele ANBI’s.

Meer informatie? Neem gerust contact met ons op via info@trompenburg.nl.

Locatie

Trompenburg Tuinen & Arboretum
Honingerdijk 86 (beneden)
3062 NX Rotterdam
Tel: 010 – 233 01 66
E-mail: info@trompenburg.nl
RSIN: 00.27.69.098
KvK: 41125710
Bank: NL57ABNA0426827082