Stichting Trompenburg Tuinen & Arboretum Trompenburg, RSIN 002769098, staat per 1 januari 2014 bij de Belastingdienst geregistreerd als Culturele ANBI (algemeen nut beogende instelling).

Doel
De stichting heeft ten doel de buitenplaats “Trompenburg” en verbonden gronden als cultuurhistorisch monument met een voor een breed publiek opengestelde hoogwaardige museale collectie levende bomen en planten ten behoeve van recreatieve, educatieve en wetenschappelijke doeleinden in stand te houden, zo mogelijk te verbeteren en uit te breiden, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beleid
Geredeneerd vanuit de geschiedenis van de buitenplaats Trompenburg is het beleid gericht op het verwerven en in standhouden van een collectie tuinplanten die zijn geselecteerd op hun sierwaarde. De bewaard gebleven aanleg in de Engelse landschapsstijl heeft museale waarde en vormt een prachtige basis voor de presentatie van de collectie. De collectie als geheel heeft een museale, onderzoeks- en educatieve functie voor de ca. 55.000 bezoekers per jaar. Uit bezoekersgelden, winkel- en theehuisomzet en uit donateursbijdragen ontvangt de stichting een groot deel van haar inkomen. Via de Stichting Vrienden van Trompenburg Tuinen & Arboretum wordt financiële steun ontvangen om de exploitatie sluitend te krijgen.

Voor de financiering van bijzondere projecten heeft Trompenburg Tuinen & Arboretum in het verleden steeds met succes een beroep kunnen doen op bijdragen van andere fondsen, stichtingen en particulieren.

De bestuurders van de stichting ontvangen geen vergoeding.

Bestuur 2020
Voorzitter: Mr. B. Westendorp
Secretaris: Dhr. R. van Hoey Smith
Penningmeester: Drs. J. de Bruin
Leden: Mr. A. van Hoey Smith
Mr. T. Cieremans
Mw. A. Loef
Dhr. W. Kromhout
Adviseur: Ing. H. Sneep

Stichting Trompenburg Tuinen & Arboretum werkt met een klein team aan behoud van de tuin en collectie en wordt hierbij ondersteund door diverse vrijwilligers.

De directie wordt gevormd door:
Gert Fortgens (Directeur/Hortulanus) & Hester Pastwa-Avis (Zakelijk & Commercieel Directeur).